Cafes in Rajshahi

 Espresso at Rajshahi Sadar Espresso at Rajshahi Sadar
Newmarket Road,
1st floor, 110 habib tower, Rajshahi sadar, Rajshahi-6000
01798-141198