Schools in Rajshahi

Rajshahi Collegiate School at Rajshahi SadarRajshahi Collegiate School at Rajshahi Sadar
Shaheb Bazar Rd,
Dargapara, Rajshahi sadar, Rajshahi-1600
0721-776347 | http://rcs.edu.bd/